IDEA

Naszą ideą jest to aby proces wspierania przedsiębiorstw w oparciu o nasze rozwiązania stanowił dla nich inteligentny element biznesu.

Specyfika pracy z zakresu doradztwa wymaga od ekspertów najwyższej skuteczności, my zaś potrafimy rozpoznać problemy, określać ryzyka realizacyjne oraz przygotować rozwiązania i pozyskać dofinansowanie nawet dla bardzo złożonych przedsięwzięć.

Słuchamy, podpowiadamy, weryfikujemy wątpliwości i zachęcać do wspólnych poszukiwań. Do dyspozycji naszych Klientów stawiamy wyjątkowych konsultantów, zdolnych do przygotowania trafnej diagnozy pomysłów inwestycyjnych oraz możliwych do komercyjnego wdrożenia rozwiązań wraz ze wskazaniem źródeł pozyskania środków unijnych na ich realizację.

Podejmujemy się nawet najtrudniejszych zadań i nie żałujemy czasu na poszukiwanie najlepszych rozwiązań. Korzystamy z sukcesem z praktycznej wiedzy rynkowej, branżowej, technicznej i technologicznej.

Zawsze staramy się zrozumieć sposób zorganizowania, zasady i cele do jakich dąży nasz Klient, bowiem jego satysfakcja, zadowolenie i sukces są głównym wyznacznikiem naszych działań i dążeń.

O NAS

Naszą misją jest umożliwienie Państwu realizacji wszelkich koncepcji i pomysłów biznesowych.
Państwa potencjał w połączeniu z naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie pozyskiwania dotacji i zarządzania projektami, gwarantuje sukces inwestycji i umocnienie pozycji Państwa firmy na tle konkurencji.

Długoletnia obecność na rynku pozwoliła nam wypracować nowoczesne i sprawdzone metody działania, dlatego w swojej pracy wykorzystujemy jedynie sprawdzone standardy i procedury. Oferujemy unikalny na rynku model biznesowy oparty o specjalistyczną wiedzę z zakresu wykorzystania funduszy unijnych, zarządzania projektami oraz innowacjami w firmach.

Pracujemy dla firm o zróżnicowanym profilu działalności, nie boimy się wyzwań i sprostamy każdej koncepcji, określając najlepszy wariant pozyskania dofinansowania.


  • 414592af10c45421d0d9e9b4ffb31372.jpg

DLACZEGO MY?

Cieszymy się zaufaniem klientów, ponieważ:

Wracają do nas z nowymi projektami

Przygotowujemy projekty, które mają duże szanse na uzyskanie dofinansowania i je uzyskują. Nie składamy projektów dla samego złożenia i nie narażamy klienta na zbędne koszty

Bierzemy odpowiedzialność za swoją pracę

Podchodzimy do każdego klienta indywidualnie

Tworzymy miłą atmosferę współpracy, traktując klientów jak naszych partnerów

OFERTA

DORADZTWO FUNDUSZE UNIJNE

Działalność ILINX Dawid Zabawa w sferze doradztwa ma charakter kompleksowy i obejmuje odpowiednie przygotowanie firmy do uczestnictwa w procedurze aplikacyjnej, pomoc w zakresie dopracowania pomysłu inwestycyjnego, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, a także stałą współpracę i pomoc w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu.

Analiza możliwości uzyskania wsparcia

- Analiza i weryfikacja planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych funduszy unijnych i możliwości pozyskania dotacji
- Rekomendacja najkorzystniejszych rozwiązań dla projektu
- Wskazanie najlepszego programu lub programów z uwzględnieniem najbliższych terminów naborów wniosków
- Symulacja oceny szans uzyskania wsparcia

Kompleksowe opracowanie dokumentacji konkursowej

- Opracowanie wniosku o dofinansowanie
- Przygotowanie biznes planu
- Pomoc i konsultacje na etapie kompletowania wymaganych załączników
- Pomoc w nawiązaniu ewentualnej współpracy z jednostkami naukowymi/badawczymi
- Przygotowanie analizy finansowej planowanej inwestycji
- Skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji konkursowej

Monitorowanie projektu w trakcie jego oceny

- Konsultacje z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania wniosku
- Dokonywanie niezbędnych poprawek i uzupełnień
- Pomoc przy zawieraniu umowy o dofinansowanie

Rozliczenie przyznanej dotacji

- Przygotowanie sprawozdawczości oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminach i formie zgodnej z wymogami programu (wnioski sprawozdawcze, wnioski o płatność, wniosek końcowy)
- Doradztwo w zakresie dokumentacji finansowo - księgowej projektu
- Wsparcie w przeprowadzaniu procedur przetargowych i zamówień w ramach projektu
- Monitoring i formalny nadzór nad procesem realizacji projektu pod względem zgodności z umową o dofinansowanie

Przygotowanie firmy do kontroli

- Wsparcie przy wizycie kontrolnej ze strony Instytucji Pośredniczącej
- Doradztwo i pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji do kontroli projektu

DORADZTWO W ZAKRESIE INNOWACJI

Zakres usługi o charakterze proinnowacyjnym obejmuje analizę potrzeb przedsiębiorcy w zakresie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, a następnie pomoc w procesie wdrażania rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane podczas analizy.

Analiza potrzeb przedsiębiorstwa

Etap I - Analiza potrzeb, w zależności od uzgodnień z usługobiorcą może objąć następujące obszary:
1. Analiza pozycji rynkowej i modelu biznesowego
2. Analiza finansowa
3. Analiza systemu organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie oraz wykorzystywanych technologii informacyjnych
4. Analiza dojrzałości technologicznej
5. Analiza zarządzania zasobami ludzkimi
6. Analiza innowacyjności produktowo-marketingowej.

Doradztwo we wdrożeniu innowacji

Etap II – Doradztwo we wdrożeniu opracowanej innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym, które w zależności od opracowanej innowacji może objąć:
1. Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju oraz uszczegółowienie tej wybranej
2. Opracowanie szczegółowego modelu finansowego
3. Identyfikacja możliwych do wdrożenia technologii
4. Poszukiwanie dostawcy technologii oraz przygotowanie i wsparcie w procesie negocjacji i przygotowaniu umowy
5. Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia oraz analiza ryzyka wdrożenia
6. Wsparcie w pilotażowym oraz pełnym wdrożeniu rozwiązania
7. Wsparcie w opracowaniu strategii zarządzania własnością intelektualną

DORADZTWO PRAWNE

Ochrona danych osobowych

firma wykonuje lub wspiera funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji, przygotowuje i opiniuje regulacje wewnętrzne, wzorce umowne oraz treść zgód wykorzystywanych do pozyskiwania danych osobowych

IT i handel elektroniczny

firma zajmuje się prawnymi aspektami usług świadczonych drogą elektroniczną, związanych z tworzeniem i dostarczaniem nowych rozwiązań technologicznych, dostawą i aktualizacją oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem prawa Internetu, prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji

Prawo zamówień publicznych

firma świadczy usługi zarówno na rzecz wykonawców, składających swoje oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, jak również doradza zamawiającym w sprawnej organizacji postępowań

Doradztwo gospodarcze

kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych. Firma doradza zarówno na etapie rozpoczynania inwestycji jak również podczas jej prowadzenia.

Prawo autorskie i własności przemysłowej

doradztwo w zakresie prawa autorskiego w szczególności z dziedziny ochrony praw autorskich. Firma wspiera Klientów w prowadzeniu transakcji nabywania praw autorskich.

Sukcesja majątkowa

firma oferuje pomoc przedsiębiorcom jak również rodzinom w obszarach związanych z zabezpieczeniem majątku w długim okresie czasu.

Kontakt

Formularz kontaktowy

Twoja wiadomość została wysłana.

Spróbuj jeszcze raz

Informacje

ILINX DAWID ZABAWA

ul. Kazimierza Pużaka 37
38-400 Krosno


REGON: 180046123
NIP: 6842204060


Dane kontaktowe

Tel: +48 722 222 730
biuro@ilinx.pl
ilinx.pl